bestuur@mooierlelystad.nl

Onze bijdrage voor de begroting van 2022

Home / nieuwsberichten

Onze bijdrage voor de begroting van 2022

Voorzitter,

Bij de afgelopen behandeling van de kadernota hadden wij het over brand in de geldkist van Lelystad. Nu kunnen wij melden dat de overheid de grootste brand voor ons geblust heeft. Dit neemt niet weg dat we uit de ‘brand’ zijn en dat, dat niet moet worden vergeten. Het voorliggende programma stevige basis voor komende jaren is zeker nodig om ook meerjarig weer in balans te komen en te blijven.

Deze raadsperiode zit er bijna op en we mogen wel zeggen dat we een hele turbulente periode achter de rug hebben. We hadden te maken met een burgemeester wissel, nieuwe bestuurders in het college, het afscheid van dierbare collega raadsleden en wethouder, een pandemie, de opening van een nieuwe leerfabriek, het vertrek van onze gemeentesecretaris en wederom uitstel aangaande ons vliegveld. Daarbij komt het digitaal vergaderen, achter je webcam thuis, waarbij je de interactie mist die in een raadszaal normaal wel aanwezig is waardoor de onderlinge verhoudingen nog meer onder druk kwamen te staan. Kortom het was deze keer niet ‘business as usual’.

Met het einde van deze periode in zicht willen wij het volgende nog inbrengen voor de programmabegroting, waarbij we natuurlijk hopen dat Mooi Lelystad in de volgende periode ook deel uit maakt van de gemeenteraad.

Voordat ik overga tot de inhoudelijke behandeling zou ik namens de fractie van Mooi Lelystad iedereen die betrokken is geweest bij het opstellen van dit voorstel en het beantwoorden van alle ingekomen vragen bedanken.

Een veel besproken onderwerp is de halvering van de hondenbelasting.

Ik attendeer mijn collega’s er op dat steeds meer gemeentes de hondenbelasting totaal afschaffen. Wij hopen dat we in de volgende raadsperiode wel de meerderheid hebben om dat in Lelystad ook te doen. De perceptiekosten (handhaving, heffings- en invorderingskosten) zijn bij de hondenbelasting al vrij hoog en neemt veel tijd in beslag van onze BOA. Bij het afschaffen van de hondenbelasting heeft de BOA meer tijd voor handhaving van overtredingen en overlast en de lasten voor het spekken van de gemeentekas wordt eerlijker verdeeld over alle inwoners. Het oneerlijk belasten van een selecte groep inwoners om de algemene middelen op te hogen is onze grootste drijfveer om ons te blijven verzetten tegen deze middeleeuwse heffing.

Met betrekking tot het sociale domein:

Het is van groot belang de menselijke maat die de afgelopen jaren verloren is gegaan binnen het Sociaal Domein zo snel mogelijk terug te laten keren! Dit betekent zaken bij de bron aanpakken en op een normale wijze met elkaar het gesprek aangaan, want voorkomen blijft altijd beter dan genezen! Hierbij behoort de vraag van de burger centraal te staan, niet het aanbod.
Wij zijn verheugd om te lezen dat dat met ingang van aankomend jaar de mantelzorgers weer geholpen kunnen worden. De mantelzorgondersteuning helpt de mantelzorg en draagt ook bij aan de extra waardering.

Wel verzoeken wij het college doormiddel van een motie die wij mede indienen de tariefsverlaging van 15% bij de huishoudelijke ondersteuning niet door te voeren. Wij zien hier geen noodzaak toe.

Voorzitter voor sommige inwoners ook een gevoelig onderwerp, Lelystad Airport.

Het lijkt erop dat onze positieve instelling eerder een naïeve opstelling is en dat door de vele fouten, desinformatie en onwil bij landelijke regeringspartijen is ons vliegveld nog steeds niet door ontwikkeld tot een commercieel vakantievluchten vliegveld. Maar ook in de huis heerst een calimero houding, ik neem u mee naar 2 maart 2021 toen wij als fractie de antwoorden kregen op onze schriftelijke vragen?

  1. Heeft u al een werkgroep samengesteld om te praten over eventuele compensatie voor onze gemeente? Het antwoord is Nee.
  2. Bent u van plan om op korte termijn met de huidige minister van Infrastructuur om tafel te gaan en daar een voorschot te nemen op eventuele compensatie. Wederom was het antwoord nee
  3. De Provincie Zeeland heeft compensatie gekregen vanuit het Rijk voor het niet door laten gaan van een nieuw te realiseren Marine kazerne. Heeft u al een gedachte bij de mogelijke compensatie voor Lelystad? En u mag het raden het antwoord was wederom nee.

Voorzitter, met deze lafhartige houding gaat zowel het vliegveld als wel een mogelijke compensatie Lelystad niets opleveren. Wij verzoeken u dan ook om op te stoppen met achterover leunen en dat u overgaat tot actie! Ons vliegveld moet worden door ontwikkeld.

Voorzitter, vandaag op de valreep een ingekomen brief van stichting Hart voor Lelystad. U hoort het goed een stichting, een rechtsvorm die geen leden kent enkel een bestuur. Een stichting waarbij er statutair niets vastgelegd is over verantwoording van uitgaves of benoeming van bestuursleden. Daartegenover 42 ontevreden ondernemers, ook dit hoort u goed 42 ontevreden ondernemers die klaar zijn met de exorbitante hoge reclame belasting. Die klaar zijn met de niet transparantie opstelling van de ondernemersstichting. Volgende week hebben wij hierover een sessie gepland staan, wat onze fractie betreft totaal onnodig. Wij verzoeken u dan ook om in de tweede termijn de toezegging te doen dat u het raadsbesluit zoals vastgesteld is door deze raad uit te voeren. In december de genoemde draagvlakmeting te laten plaats vinden onder de ondernemers van ons stadshart.

Voorzitter

Als laatste willen wij ons richten naar onze collega-raadsleden. Onze taak is onze inwoners goed te vertegenwoordigen. We stellen kaders en we controleren het college. Met name bij het laatste moeten we ervoor waken dat we niet zoveel vragen stellen dat we het ambtelijk apparaat ‘gijzelen’ met het beantwoorden van alle vragen waardoor ze niet aan het reguliere werk toe komen. Met andere woorden vraag wat nodig is om een goed besluit te kunnen nemen. Vragen om je eigen kennis uit te breiden of nieuwsgierigheid te stillen, kunnen b.v. gesteld worden tijdens de beeldvormende bijeenkomsten.

Tot zover in 1e termijn.

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!