bestuur@mooierlelystad.nl

Jeugdhulp, Wmo, Participatiewet, Armoede en Schulden

Home / Jeugdhulp, Wmo, Participatiewet, Armoede en Schulden

Jeugdhulp, Wmo, Participatiewet, Armoede en Schulden

 • Er komt een fonds van € 200.000 beschikbaar voor eenzaamheidsbestrijding.
 • Er bestaan geen wachtlijsten zodat hulp snel en efficiënt geboden wordt.
 • Iedereen die aangewezen is op zorg wordt netjes te woord gestaan en samen wordt er gekeken naar wat de meest passende oplossing is die aansluit op de zorgbehoefte.
 • Er is een betere samenwerking tussen de verschillende (vrijwillige) hulpverleners, zorginstanties, scholen en het gezin, met een vast contactpersoon als regievoerder, bijvoorbeeld middels rond-de-tafel gesprekken.
 • Uitgangspunt is dat kinderen thuis kunnen opgroeien in een veilige omgeving.
 • Bij langdurige zorgbehoeften worden langlopende zorgindicaties verstrekt.
 • In het kader van kwaliteitsbewaking vinden er controles plaats op de uitvoering van de verleende indicaties.
 • Lelystad werkt niet mee aan een eigen bijdrage voor noodzakelijke jeugdhulp.
 • Geen verdere bezuinigingen op de huishoudelijke ondersteuning.
 • Mantelzorgers zijn geen professionals en kunnen niet op datzelfde niveau belast worden. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen en jongeren.
 • Er wordt voldoende hulp ingezet als senioren of hulpbehoevenden (langer) thuis moeten blijven wonen, want hun veiligheid en welzijn staan voorop.
 • Binnen de Jeugdzorgregio Flevoland wordt meer samengewerkt op de terreinen inkoop, zorgverlening en kennisdeling.
 • Er zijn genoeg arbeidsplaatsen voor mensen die een beschermde werkomgeving nodig hebben.
 • Bij intensieve of langdurige mantelzorg wordt de kostendelersnorm niet toegepast.
 • Bijdragen in levensonderhoud door familie of vrienden worden niet gekort op de bijstandsuitkering, tot maximaal 150 euro per maand, mits er geen vrijwilligersvergoeding wordt ontvangen.
 • Er wordt samen gekeken naar wat bij een bijstandsuitkering de meest passende maatschappelijke tegenprestatie is, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
 • Continue inzet op de uitstroom van bijstandsuitkeringen.
 • Sociale activering bij langdurig werklozen.
 • Effectieve bestrijding van misbruik van sociale voorzieningen.
 • Mensen vanaf 57 jaar die al twee jaar geen betaalde baan hebben kunnen vinden komen in aanmerking voor een basisinkomen.
 • Kinderen leren thuis en op school al om met geld om te gaan; wat je niet hebt, kun je niet uitgeven.
 • Alle jongeren behalen een diploma waarmee ze kans maken op een baan en daarmee in hun eigen inkomen kunnen voorzien.
 • Er is mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die erop gericht zijn dat mensen financieel vaardig worden en hun financiën op orde kunnen houden.
 • Om grote(re) financiële problemen te voorkomen biedt de gemeente proactief trajecten aan: budgetcoach, budgetbeheer of schuldhulpverlening.
 • We verruimen de armoederegelingen naar 120% van het sociaal minimum.
 • Bij dreigende huisuitzettingen wordt het sociale wijkteam betrokken om te kijken welke hulpverlening er nodig is.
 • Dieren mogen niet de dupe zijn van de financiële situatie van hun baasje. Voor minima komt er een regeling die het eerste bezoek aan de dierenarts vergoedt, 100% van het verplicht laten chippen van honden en katten, 50% van medisch noodzakelijke kosten en van de castratie/sterilisatie (definitief onvruchtbaar maken) van katten.