bestuur@mooierlelystad.nl

Bestuurlijke vernieuwing en Financiën

Home / Bestuurlijke vernieuwing en Financiën

Bestuurlijke vernieuwing en Financiën

 • Mooi Lelystad start (online) een dynamisch Lelystads Platform, waarbij jongeren en andere inwoners hun ideeën aan de fractie kenbaar kunnen maken.
 • Voor klachten komt er een meldpunt. Bij geschillen wordt mediation aangeboden.
 • Regels waar in de praktijk na herhaalde meldingen niet op wordt gehandhaafd worden geschrapt.
 • De dienstverlening van de gemeente is klantgericht, vriendelijk en toegankelijk. Medewerkers zijn bereikbaar of bellen binnen drie werkdagen terug.
 • Communicatie vanuit de gemeente is eenduidig en vindt ruim op tijd plaats.
 • Informatie voor inwoners en bedrijven is digitaal makkelijk vindbaar en overzichtelijk.
 • Indieners van zienswijzen of bezwaren worden op de hoogte gesteld van de status van het proces.
 • Participatie van inwoners en stakeholders wordt door het gemeentebestuur serieus genomen en er vinden participatietrajecten plaats bij besluiten die alle inwoners direct aangaan, eventueel met een referendum.
 • Externe inhuur van personeel wordt beperkt tot het minimaal noodzakelijke.
 • Deskundige wethouders kunnen inhoudelijk de klus klaren en wonen in Lelystad (of verhuizen binnen zes maanden naar Lelystad).
 • Na de verkiezingen wordt er gewerkt aan een raadsbreed akkoord waarbij zoveel mogelijk partijen zich kunnen aansluiten.
 • De uitgangspunten voor dit gemeenschappelijke nieuwe beleid zijn de basis waarop zakelijke profielen van nieuwe wethouders worden geschreven. Iedereen mag daar vervolgens op solliciteren.
 • De fractievoorzitters stellen uit hun midden een selectie- en benoemingscommissie voor de (nieuwe) wethouders samen.
 • Het college van burgermeester en wethouders informeert de gemeenteraad tijdig en volledig.
 • De gemeenteraad krijgt meer grip op en inspraak bij gemeenschappelijke regelingen en gezamenlijke regionale visies van (Flevolandse) gemeenten.
 • De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan en verdient daarom ruime griffie- en fractieondersteuning.
 • Om het verschijnsel spookraadsleden tegen te gaan, wordt er in een nieuwe lokale verordening vastgelegd dat een deel van de vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden wordt aangemerkt als presentiegeld.
 • Bij dreigende tekorten op de begroting wordt gekeken naar wat voor inwoners het meest wenselijk is, geen bezuinigingen of geen lastenverzwaring.
 • De hondenbelasting is in 2024 volledig afgeschaft, desnoods in twee fases.
 • Er is een goede balans tussen de gemeentelijke belastingen enerzijds en het gewenste voorzieningenniveau anderzijds.
 • Bij nieuwe voorstellen die geld kosten wordt ook gekeken naar nut en noodzaak.
 • Gemeenschappelijke regelingen zorgvuldig beoordelen en kritisch volgen, waarbij de gemeenteraad echte zeggenschap heeft.